GDPR

Document met betrekking Privacywet van 2016

 

Ondergetekende geeft hiermee toestemming om zijn persoonlijke gegevens, ter beschikking gesteld aan de St Christoffel Kolveniersgilde 1650 Merksem vzw  met ondernemingsnummer BE0 412.427.073, voor intern gebruik in de vereniging aan te wenden. In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden meegedeeld of verspreid op welke manier dan ook. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Ondergetekende is op de hoogte van de mogelijkheden die tot zijn beschikking zijn gesteld zie hier:

 

Recht op informatie.

Persoonsgegevens mogen niet verwerkt worden zonder medeweten van betrokkene. In de wet is bepaald welke gegevens aan betrokkene worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of de gegevens bij betrokkene zelf of onrechtstreeks zijn verkregen.

Recht op verwijdering.

In een aantal specifieke gevallen kan de persoon van wie de gegevens worden bijgehouden, vragen om vergeten te worden en te worden verwijderd uit de database. De vraag om verwijdering kan ook in een aantal gevallen geweigerd worden.

 

Recht op correctie.

De persoon waarvan de gegevens worden bijgehouden heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren. De vereniging moet binnen de maand reageren( verlengbaar tot twee maanden). Worden gegevens aan derden bezorgd moet deze daarover geïnformeerd worden en aan de betrokkene meedelen aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd.

 

Recht van verzet.

De betrokkene heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen ( hetzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens worden verzameld met het oog op direct marketing dan kan de betrokken persoon zich kosteloos verzetten zonder verantwoording tegen de verwerking van zijn gegevens. De vereniging moet de betrokken persoon in elk geval informeren over zijn recht op verzet en het uitdrukkelijk vermelden in de privacy policy.

 

Recht op inzage.

De betrokkene heeft het recht om bepaalde gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over heel wat zaken. Er moet een gratis kopie worden verstrekt van de verwerkte gegevens binnen de maand( verlengbaar tot twee maanden).

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De persoon van wie gegevens worden bijgehouden heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Het recht geldt niet wanneer 1)de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.2)wettelijk is toegestaan. 3)gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

De persoon van wie gegevens worden bijgehouden, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens moeten gratis worden overgedragen binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar tot twee maanden), in een gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de betrokken persoon heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.